Platební podmínky

CENÍK KURZŮ

Aktuálně platný ceník kurzů je k dispozici zde.

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 300,- Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Kurzovné je hrazeno bezhotovostním převodem v celé výši kurzovného na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedenou v rezervaci.  

Číslo bankovního účtu: 264587781/0300

VS: uvedený na faktuře

V případě preference jiného typu platby je možná úhrada kurzovného v den 1.lekce nového kurzu:

Hotovostí, platební kartou, benefit PLUS, Benefity.cz, Infinit Kartou, Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

STORNO PODMÍNKY

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

 • Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

 • Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1000,- Kč nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

 1. v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1000,- Kč. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

 2. Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o částku 1000,- Kč bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů.

 3. Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o částku 1000,- Kč a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno. V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

ZRUŠENÍ / PŘERUŠENÍ  KURZU PLAVÁNÍ Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

V případě, že z důvodu zásahu vyšší moci dojde k nemožnosti či omezení plnění podmínek smlouvy o poskytování služeb mezi Společností a účastníkem, zejména k přerušení, omezení či zákazu provozu v provozovně plavecké školy,  a tedy nebude možné poskytovat kurzy plavání řádným způsobem a tato nemožnost trvala déle než jeden den, vyhrazuje si Společnost právo na vrácení zbylých/zrušených lekcí plavání prostřednictvím kompenzací, tedy nikoliv formou vrácení kurzovného.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky) nezávislé na vůli plavecké školy, které jsou objektivně neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání či omezují  poskytování plaveckých kurzů. Jedná se zejména o válečný stav, občanské nepokoje, záplavy, epidemie, pandemie, rozhodnutí přijatá vládou,  rozhodnutí orgány veřejné správy, zejména karanténní opatření a veškerá rozhodnutí, v jejichž důsledku dochází k uzavření či omezení provozu.

V případě přerušení / zrušení kurzu plavání z  důvodů vyšší moci, jak je uvedeno výše, má účastník kurzu plavání možnost vybrat si jednu z následujících kompenzací vrácení kurzovného:

 1. Převod zrušených lekcí na následující kurz plavání

 2. Vystavení voucheru v hodnotě zrušených lekcí s platností 1 rok

 3. Vrácení zbylé části kurzovného formou kreditu na Infinit kartu

 4. Vrácení zbylé části kurzovného ve formě volného vstupu do vodního světa pro 1 dítě a 1 dospělého na 60min.

NÁHRADA ZA ZMEŠKANÉ LEKCE KURZU U DLOUHODOBÉ NEMOCI

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

 1. rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení částky 1000,- Kč anebo

 2. vystavit Infinit kartu s kreditem ve výši zmeškaných hodin, po odečtení částky 1000,- Kč či

 3. přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na Infinit kartu, po odečtení částky 1000,- Kč, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet. (Infinit kartu lze využít na služby, které nabízí společnost Infinit s.r.o. ve všech svých pobočkách).

Účastník zvolí způsob kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@plavani-zabicka.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

ABSENCE V KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek odst. 2.4. Kurzovné se však nevrací.


Partneři

Nahoru