Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Plavecké školy Žabička Praha účinné od 15.12.2022

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.

Sídlo společnosti Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00

IČ: 24242144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571

provozovna Plavecká škola Žabička Praha, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Malletova 2350, Praha 9, identifikační číslo: 24242144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571,(dále jen „Společnost“) vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o poskytování služeb na provozovně Společnosti: Plavecká škola Žabička Praha, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00 anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě (dále jen „plavecká škola“), uzavíraných  mezi Společností a jinou fyzickou osobou.

Tyto obchodní podmínky se tedy neuplatní při uzavírání smluv o poskytování služeb mezi Společností a jinou fyzickou osobou, jejichž předmětem je poskytnutí služeb Společností na provozovně Plavecká škola Rosnička Brno, na adrese: Tř. Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00, anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností.

Znění obchodních podmínek může plavecká škola měnit či doplňovat. Plavecká škola informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (účastníky kurzů) 14 dnů před účinností nových obchodních podmínek emailem. Zákazník má možnost od smlouvy odstoupit, pokud se změnami nebude souhlasit. V tomto případě musí odstoupení od smlouvy doručit plavecké škole a část uhrazeného kurzovného, v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

Nové znění (změna) obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce www.plavani-zabicka.cz a www.cviceni-zabicka.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah mezi Společností a účastníkem vzniká na základě vyplnění rezervačního formuláře, který je dostupný online na

a současně potvrzením místa v kurzu plaveckou školou. 

Po přijetí rezervace potvrdí plavecká škola zařazení rezervace do seznamu zájemců, kterým bude později nabízet termín kurzu. Výběr termínu kurzu probíhá elektronickou formou skrze odkaz, který je zaslaný na email uvedený v rezervaci v konkrétní den a čas. Po vybrání termínu kurzu účastníkem potvrdí termín kurzu plavecká škola emailem, tímto dochází k uzavření smlouvy. Na základě uzavřené smlouvy vzniká povinnost uhradit kurzovné. Plavecká škola vystaví fakturu na kurzovné a zašle účastníkovi k zaplacení. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení.

3.    KURZY PLAVÁNÍ

3.1. KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ DO 4 LET = KURZY S RODIČI

Kurz plavání kojenců, batolat a dětí do 4 let obsahuje 10 lekcí, každá lekce trvá 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do kojeneckého bazénu bez pokynů instruktora.

Kurzy pro děti od 6ti měsíců do 2 let probíhají v tzv. kojeneckém bazénu, výjimkou je otužování na začátku lekce.

Kurzy pro děti od 2 do 3 let probíhají v zálivu velkého bazénu, v tzv. chrličích, závěrečná relaxace a vyplavání v kojeneckém bazénu.

Kurzy pro děti od 3 do 4 let probíhají v zálivu velkého bazénu, v tzv. chrličích.

Věci s sebou:

Pro dítě: pro kojence a batolata jednorázovou plenku do vody (2x) či plavečky s nepropustnou membránou, pro děti bez pleny (2-4 roky) plavky, osušku, hygienické potřeby, gumové botky pro chodící plaváčky

Pro rodiče: plavky (do kojeneckého bazénu není možný vstup v bermudových pánských plavkách), osušku, gumové pantofle, hygienické potřeby

 

3.2. KURZY PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTÍ = KURZY BEZ RODIČŮ

      + KONDIČNÍ PLAVÁNÍ

 Kurz plavání předškolních dětí (skupina kapříci, chobotnice) obsahuje 20 lekcí, každá trvá 45 minut včetně závěrečného odpočinku ve vířivce, parní kabině či sauně.

Kurz plavání školních dětí (skupina delfíni, žraloci, best of, kondiční plavání) obsahuje 20 lekcí, každá trvá 45 minut včetně závěrečného odpočinku ve vířivce, parní kabině či sauně.

Kurz kondičního plavání je určen pro vybrané plavce, které dle plaveckých dovedností do této skupiny doporučí instruktoři.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 3 minuty před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru před turnikety. Nepouštějte děti na bazén dříve, než pro ně přijde instruktor! Do prostor bazénu není možný vstup v civilním oblečení!

Po skončení lekce Vám bude dítě opět u turniketů předáno. Vracejte se proto pro své děti včas!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Odpovědnost instruktora trvá od chvíle, kdy si dítě u turniketu od doprovodu převezme a končí ve chvíli, kdy lekce skončí a dítě je předáno zpět doprovodu.

Dítě starší 10 let může dle provozního řádu Vodního a saunového světa v prostorách zůstat bez doprovodu. Odpovědnost instruktora tedy končí s ukončením lekce dle platného rozvrhu plavecké školy.

Věci s sebou:

Přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

 

3.3. PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE PRO ÚČAST NA KURZECH PLAVÁNÍ

Před nástupem na 1. lekci plavání je povinností každého rodiče (zákonného zástupce) vyplnit Prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte, které je zapsáno do kurzu plavání. Povinnost se vztahuje na kurzy plavání kojenců, batolat a dětí do 4 let s rodiči i na kurzy plavání předškolních a školních dětí bez rodičů a kondiční plavání.

Toto prohlášení je vždy platné pouze na 1 daný kurz plavání, tj. 10/20 lekcí dle druhu kurzu.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňte online na úvodní stránce našeho webu:

https://www.plavani-zabicka.cz/prohlaseni-zdravotni-zpusobilost/kojenci-batolata

(pro kurz plavání kojenců, batolat a děti do 4 let)

https://www.plavani-zabicka.cz/prohlaseni-zdravotni-zpusobilost/predskolaci

(pro kurz plavání předškolních a školních dětí, kondičních plavců)

Předložení Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzech je podmínkou účasti v kurzu. Nebude-li Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzu plavecké škole předloženo, dítěti (resp. rodiči s dítětem) nebude umožněna účast na příslušné lekci či lekcích do doby doložení Prohlášení, a to bez nároku na vrácení ceny či poměrné ceny kurzovného.

 

3.4. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

·      Kurzy plavání kojenců, batolat a dětí do 4 let s rodiči

·      Kurzy plavání předškolních a školních dětí bez rodičů

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým plaváčkům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 9:00 hodiny ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými níže:

-        Náhradní lekce je možné čerpat nejpozději do 4. lekce navazujícího kurzu, který je zahájen bezprostředně po skončení kurzu.

-        Kapacita lekcí pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí.

-        Náhradní lekce NENÍ MOŽNÉ PŘEVÁDĚT NA LEKCE CVIČENÍ.

-        Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Pokud se do kurzu dodatečně přihlásí plně platící klient, plavecká škola si vyhrazuje právo na zrušení již rezervované náhrady. Takto zrušenou náhradu může klient využít v jiný termín, popř. mu bude jako kompenzace za zrušenou náhradu vystavena plavenka.

 

Výjimkou jsou poslední kurzy před letními prázdninami, kurz duben – červen. Náhradní lekce z takových kurzů je možné čerpat pouze do poslední lekce těchto kurzů. Pokud na konci kurzu zbývají dítěti nevychozené, řádně omluvené lekce, je možné si týden po ukončení kurzu vyzvednout na recepci tzv. plavenku (nárok na vrácení peněz nevzniká). Vydávají se maximálně 2 plavenky na plaváčka (tj. 1 omluvená lekce = 1 plavenka, 2 a více omluvených lekcí = 2 plavenky).

PLAVENKA = 60 minutový vstup do Vodního spa pro 1 dospělou osobu + 1 dítě

Plavenky je možné vyzvednout nejpozději do 15. září.  Následně nárok na plavenku zaniká! Platnost plavenky je 2 měsíce od jejího vyzvednutí. Plavenku nelze směnit za peníze. Plavenka pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době 2 měsíců od jejího vyzvednutí uplatněna (tj. nelze již čerpat služby ani ji směnit za peníze).

·      Kondiční plavání

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování svých lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 9:00 hodin ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezením uvedeným níže:

-        Náhradní lekce je možné čerpat pouze do poslední lekce daného kurzu bez možnosti jakékoliv kompenzace. 

-        Kapacita kurzu pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí. 

-        Náhradní lekce nelze převádět do navazujícího kurzu.

Provozovatel zajistí náhradní lekce do konce výše uvedených termínů. Nebude-li to možné, poskytne provozovatel volné vstupy do bazénu pro rodiče a dítě.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 2 týdny před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

 

4. KURZY CVIČENÍ

4.1. KURZY CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT = KURZY S RODIČI

Kurz cvičení kojenců a batolat obsahuje 10 lekcí, každá lekce trvá 45 minut. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u cvičícího sálu. Nevstupujte, prosím, do cvičícího sálu bez pokynů instruktora.

Děti v kurzu jsou rozděleny podle věku. Skupiny cvičení jsou dostupné na www.cviceni-zabicka.cz/cviceni-kojencu-a-batolat .

Věci s sebou:

Pro kojence čistou látkovou plenu nebo přebalovací podložku, pro rodiče a batole pohodlné oblečení. Děti cvičí na boso, rodiče jsou v ponožkách. Pití.

 

4.2. KURZY CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ = KURZY BEZ RODIČŮ

Kurz cvičení předškolních dětí obsahuje 10 lekcí, každá trvá 45 minut včetně závěrečného strečinku.

Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u cvičícího sálu. Nevstupujte, prosím, do cvičícího sálu bez pokynů instruktora.

Děti v kurzu jsou rozděleny podle věku. Skupiny cvičení jsou dostupné na www.cviceni-zabicka.cz/cviceni-predskolnich-deti .

Věci s sebou:

Pohodlné oblečení, děti cvičí na boso. Pití.

 4.3. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

·      Kurzy cvičení kojenců a batolat

·      Kurzy cvičení předškolních dětí

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Žabička: www.cviceni-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým cvičencům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 9:00 hodiny ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými níže:

-        Náhradní lekce je možné čerpat pouze do ukončení kurzu.

-        Kapacita lekcí pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí v kurzu.

-        Náhradu lekce je možné využít také jako „volnou lekci“

-        Náhradní lekce NENÍ MOŽNÉ PŘEVÁDĚT NA LEKCE PLAVÁNÍ.

-        Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Tzv. volná lekce je lekce s možností využití cvičícího sálu za přítomnosti rodiče a pod dohledem instruktora. Jedná se o lekci bez cíleného vedení. Volnou lekci mohou využít různé věkové skupiny v dané kategorii cvičení (cvičení s rodiči/cvičení bez rodičů). Během této lekce za dítě plně zodpovídá rodič/zákonný zástupce, instruktor pouze nabízí možnosti aktivit a dohlíží na správné provedení cviku. Veškeré pomůcky ve cvičebním sále jsou volně k dispozici.

Pokud se do kurzu dodatečně přihlásí plně platící klient, plavecká škola si vyhrazuje právo na zrušení již rezervované náhrady. Takto zrušenou náhradu může klient využít v jiný termín, popř. mu bude jako kompenzace za zrušenou náhradu umožněn vstup na volnou lekci.

 

5.   PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁHRADY/ZRUŠENÍ LEKCÍ 

5.1.         CENÍK KURZU PLAVÁNÍ

4.400 Kč – kojenci, batolata a děti do 4 let - začátečníci

            (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu – 10 lekcí)

4.050 Kč – kojenci, batolata a děti do 4 let - pokračující

            (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu – 10 lekcí)

8.200 Kč – předškolní děti – začínající

            (plavání bez rodičů – 20 lekcí – kurz kapříků, chobotnic)

7.500 Kč – předškolní děti – pokračující

            (plavání bez rodičů – 20 lekcí – kurz kapříků, chobotnic)

8.200 Kč – školní děti – začínající

            (plavání bez rodičů – 20 lekcí – kurz delfínů, žraloků, best of I., II.)

7.500 Kč – školní děti – pokračující

            (plavání bez rodičů – 20 lekcí – kurz delfínů, žraloků, best of I., II.)

7.100 Kč – kondiční plavání

            (plavání bez rodičů – 20 lekcí – pro vybrané plavce)

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu na kurz. Sleva se netýká kurzu kondičního plavání, tato cena je již stanovena s věrnostní slevou.

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 300,- Kč.

Sleva na kurz cvičení

V případě, že účastník kurzu plavání je v 1 běhu zároveň účastníkem kurzu cvičení, má nárok na slevu 5% z ceny kurzu cvičení.

Nárok na slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

 

5.2.      CENÍK KURZU CVIČENÍ

2.400 Kč – kojenci a batolata (kurz s rodiči) – 10 lekcí

2.200 Kč – předškolní děti (kurz bez rodičů) – 10 lekcí

 

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 150,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 150,- Kč.

Sleva na kurz plavání

V případě, že účastník kurzu cvičení je v 1 běhu zároveň účastníkem kurzu plavání, má nárok na slevu 5% z ceny kurzu plavání.

Nárok na slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

 

5.3.         ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Kurzovné je hrazeno bezhotovostním převodem v celé výši kurzovného na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedenou v rezervaci.  

Číslo bankovního účtu: 264587781/0300

VS: uvedený na faktuře

V případě preference jiného typu platby je možná úhrada kurzovného v den 1. lekce nového kurzu:

Hotovostí

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz

Infinit Kartou

Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

 

5.4.         STORNO PODMÍNKY

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

1)     Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

2)     Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1000 Kč (u plavání) a ve výši 500 Kč (u cvičení) nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

a)     v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1000 Kč u plavání a 500 Kč u cvičení. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).

b)     Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o částku 1000 Kč u plavání a o 500 Kč u cvičení bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů.

3)     Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o částku 1000 Kč u plavání a o částku 500 Kč u cvičení a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

      V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

 

5.5.         ZRUŠENÍ/PŘERUŠENÍ  KURZU Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI

V případě, že z důvodu zásahu vyšší moci dojde k nemožnosti či omezení plnění podmínek smlouvy o poskytování služeb mezi Společností a účastníkem, zejména k přerušení, omezení či zákazu provozu v provozovně plavecké školy, a tedy nebude možné poskytovat kurzy plavání/cvičení řádným způsobem a tato nemožnost trvala déle než jeden den, vyhrazuje si Společnost právo na vrácení zbylých/zrušených lekcí plavání prostřednictvím kompenzací, tedy nikoliv formou vrácení kurzovného.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky) nezávislé na vůli plavecké školy, které jsou objektivně neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání či omezují poskytování plaveckých kurzů. Jedná se zejména o válečný stav, občanské nepokoje, záplavy, epidemie, pandemie, rozhodnutí přijatá vládou, rozhodnutí orgány veřejné správy, zejména karanténní opatření a veškerá rozhodnutí, v jejichž důsledku dochází k uzavření či omezení provozu.

V případě přerušení/zrušení kurzu plavání/cvičení z důvodů vyšší moci, jak je uvedeno výše, má účastník kurzu plavání/cvičení možnost vybrat si jednu z následujících kompenzací vrácení kurzovného:

1)     Převod zrušených lekcí na následující kurz plavání/cvičení

2)     Vystavení voucheru v hodnotě zrušených lekcí s platností 1 rok

3)     Vrácení zbylé části kurzovného formou kreditu na Infinit kartu

4)     Vrácení zbylé části kurzovného za plavání ve formě volného vstupu do vodního světa pro 1 dítě a 1 dospělého na 60min.

Veškeré žádosti o zrušení kurzu a vybrání způsobu kompenzace náhrady zbylé části kurzovného je nutno podat do 2 týdnů od oznámení obnovení provozu plavecké školy Žabička.  Lekce přitom musí být řádně omluveny v systému omluv a náhrad. Plavecká škola Žabička informuje o obnově provozu emailem, sms, prostřednictvím sociálních sítí a AKTUALIT na webových stránkách

 

5.6.         NÁHRADA ZA ZMEŠKANÉ LEKCE KURZU u DLOUHODOBÉ NEMOCI

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

1)     rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení částky 1000,- Kč u plavání a 500 Kč u cvičení anebo

2)     vystavit Infinit kartu s kreditem ve výši zmeškaných hodin, po odečtení částky 1000,- Kč u plavání a 500 Kč u cvičení či

3)     přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na Infinit kartu, po odečtení částky 1000,- Kč u plavání a 500 Kč u cvičení, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet. (Infinit kartu lze využít na služby, které nabízí společnost Infinit s.r.o. ve všech svých pobočkách).

Účastník zvolí způsob kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@plavani-zabicka.cz / info@cviceni-zabicka.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

 

5.7.         ABSENCE v KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek odst. 3.4. a 4.3. Kurzovné se však nevrací.

 

6.     DALŠÍ USTANOVENÍ

Součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností je Provozně - bezpečnostní řád Plavecké školy Žabička, s kterým byli účastníci seznámeni a který je také dostupný on-line na webu plavecké školy www.plavani-zabicka.cz/www.cviceni-zabicka.cz v sekci „Omluvy a náhrady“ – Provozní řád.

Účastníci kurzu plavání jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád plaveckého bazénu, kde probíhají kurzy, který je umístěný v prostorách vodního světa.

Účastníci kurzu cvičení jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád cvičícího sálu, kde probíhají kurzy, který je umístěný v prostorách cvičícího sálu.

O mimořádných hygienických požadavcích a opatřeních jsou účastníci informování na webových stránkách Plavecké školy Žabička v aktualitách https://www.plavani-zabicka.cz/aktuality/hygienicka-opatreni-provozu-80.

Doprovod účastníka kurzu plavání

Osoba, která doprovází dítě na kurz (a není taktéž účastníkem kurzu), může být pouze „na suchu“. Z kapacitních důvodů není možné, aby se lekce účastnila ve vodě, ani nemá přístup do bazénu, whirlpoolu, páry a sauny. Doprovod může přijít zdarma, potřebuje s sebou čisté sportovní oblečení na převlečení k bazénu (např. šortky a tričko, gumové pantofle, v prostorech je až 30°C). Doprovod si ve sprchách omyje nohy, zvláště pokud nemá pantofleNemá-li doprovod čisté věci na převlečení, nebude do prostoru vodního spa vpuštěn.

Doprovod účastníka kurzu cvičení

Doprovod účastníka kurzu cvičení do cvičícího sálu není po dobu lekce umožněn (netýká se účastníka kurzu cvičení v kurzu s rodiči).

 

7.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a plaveckou školou ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 12. 2022.

 

Partneři

Nahoru