Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Plavecké školy Žabička Praha platné od 1. 3. 2019

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.

Sídlo společnosti Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00

IČ: 24242144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571

provozovna Plavecká škola Žabička Praha, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00.

 

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Malletova 2350, Praha 9, identifikační číslo: 24242144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571, vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o poskytování služeb na provozovně Společnosti: Plavecká škola Žabička Praha, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00 anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě (dále jen „plavecká škola“), uzavíraných  mezi Společností a jinou fyzickou osobou.

Tyto obchodní podmínky se tedy neuplatní při uzavírání smluv o poskytování služeb mezi Společností a jinou fyzickou osobou, jejichž předmětem je poskytnutí služeb Společností na provozovně Plavecká škola Rosnička Brno, na adrese: Majdalenky 10, 638 00, Brno – Lesná, anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností.

Znění obchodních podmínek může plavecká škola měnit či doplňovat. Plavecká škola informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (účastníky kurzů) na webové stránce www.plavani-zabicka.cz s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2  PLAVECKÉ KURZY

2.1. KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT S RODIČI

Kurz plavání kojenců a batolat obsahuje 10 lekcí, každá lekce má 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do kojeneckého bazénu bez pokynů instruktora.

Kurzy pro děti od 6ti měsíců do 2 let probíhají v tzv. kojeneckém bazénu, výjimkou je otužování na začátku lekce.

Kurzy pro děti od 2 do 3 let probíhají v zálivu velkého bazénu, v tzv. chrličích.

Věci s sebou:

Pro dítě: jednorázovou plenku do vody (2x) či plavečky s nepropustnou membránou, osušku, hygienické potřeby, gumové botky pro chodící plaváčky

Pro rodiče: plavky (do kojeneckého bazénu není možný vstup v bermudových pánských plavkách), osušku, gumové pantofle, hygienické potřeby.

2.2. KURZY PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ BEZ RODIČŮ, KONDIČNÍ PLAVÁNÍ

Kurz obsahuje 10 lekcí, každá trvá 45 minut včetně závěrečného odpočinku ve vířivce či parní kabině.

Výjimkou je kurz kondičního plavání, který obsahuje 20 lekcí, každá lekce trvá 45 minut. Tento kurz je určen pro vybrané plavce, které dle plaveckých dovedností do této skupiny doporučí instruktoři předškolního plavání.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 3 minuty před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru před turnikety. Nepouštějte děti na bazén dříve, než pro ně přijde instruktor! Do prostor bazénu není možný vstup v civilním oblečení!

Po skončení lekce Vám bude dítě opět u turniketů předáno a instruktor za něj již dále nenese odpovědnost. Vracejte se proto pro své děti včas!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Věci s sebou:

Přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

 

2.3. PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE PRO ÚČAST NA KURZECH

Před nástupem na 1.lekci je povinností každého rodiče (zákonného zástupce) vyplnit Prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte, které je zapsáno do kurzu plavání, a toto předat nejpozději při předání dítěte instruktorovi k účasti na prvé lekci. Povinnost se vztahuje na kurzy plavání kojenců a batolat s rodiči i na kurzy plavání předškoláků bez rodičů, kondiční plavání.

Toto prohlášení je vždy platné pouze na 10 lekcí, tj.na 1 daný kurz plavání.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňte online na úvodní stránce našeho webu:

https://www.plavani-zabicka.cz/prohlaseni-zdravotni-zpusobilost/kojenci-batolata

(pro kurz plavání kojenců batolat)

https://www.plavani-zabicka.cz/prohlaseni-zdravotni-zpusobilost/predskolaci

(pro kurz plavání předškoláků a kondičních plavců)

Předložení Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzech je podmínkou účasti v kurzu. Nebude-li Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzu plavecké škole předloženo, dítěti (resp. rodiči s dítětem) nebude umožněna účast na příslušné lekci či lekcích do doby doložení Prohlášení, a to bez nároku na vrácení ceny či poměrné ceny kurzovného.

 

2.4. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

  • Kurzy plavání kojenců a batolat s rodiči, kurzy plavání předškoláků bez rodičů

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým plaváčkům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí. Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 8:00 hodin ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými v dalších větách.

Náhradní lekce je možné čerpat nejpozději do 4. lekce navazujícího kurzu, který je zahájen bezprostředně po skončení kurzu. Kapacita navazujícího kurzu pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí. Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Výjimkou jsou poslední kurzy před letními prázdninami, kurz duben – červen. Náhradní lekce z takových kurzů je možné čerpat pouze do poslední lekce těchto kurzů. Pokud na konci kurzu zbývají dítěti nevychozené, řádně omluvené lekce, je možné si týden po ukončení kurzu vyzvednout na recepci tzv. plavenku (nárok na vrácení peněz nevzniká). Vydávají se maximálně 2 plavenky na plaváčka (tj. 1 omluvená lekce = 1 plavenka, 2 a více omluvených lekcí = 2 plavenky).

PLAVENKA = 60 minutový vstup do Vodního spa pro 1 dospělou osobu + 1 dítě

Plavenky je možné vyzvednout nejpozději do 15. září. Následně nárok na plavenku zaniká! Platnost plavenky je 2 měsíce od jejího vyzvednutí. Plavenku nelze směnit za peníze. Plavenka pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době 2 měsíců od jejího vyzvednutí uplatněna (tj. nelze již čerpat služby ani ji směnit za peníze).

  • Kondiční plavání

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách plavecké školy Žabička: www.plavani-zabicka.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování svých lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 8:00 hodin ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezením uvedeným dále.

Náhradní lekce je možné čerpat pouze do poslední lekce daného kurzu bez možnosti jakékoliv kompenzace.

Provozovatel zajistí náhradní lekce do konce výše uvedených termínů. Nebude-li to možné, poskytne provozovatel volné vstupy do bazénu pro rodiče a dítě.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 2 týdny před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

 

3  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Klient má možnost rezervace místa v kurzu. Klient je povinen pro účely rezervace složit nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč, a to vždy do 7 dnů ode dne, kdy plavecká škola potvrdí, že místo v kurzu je pro ně (či jeho dítě) rezervováno.

Uhrazená záloha je následně započtena na cenu příslušného kurzu. Zbylou část ceny kurzu je klient povinen doplatit nejpozději do 1. lekce příslušného kurzu.

 

3.1. CENÍK KURZŮ

3.850 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – začínající

3.550 Kč – kojenci a batolata (plavání s rodiči v kojeneckém bazénu/zálivu velkého bazénu) – pokračující

3.500 Kč – předškoláci (plavání bez rodičů) – začínající

3.200 Kč – předškoláci (plavání bez rodičů) – pokračující

5.700 Kč – kondiční plavání

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu 300 Kč na kurz. Sleva se netýká kurzu kondičního plavání, tato cena je již stanovena s věrnostní slevou.

 

Sourozenecká sleva

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 300,- Kč.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu kondičního plavání vzniká pouze v době splatnosti kurzovného (hrazeno pololetně) bez ohledu na to, že další sourozenec plave v daném běhu kurzu. Jinými slovy nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu kondičního plavání může vzniknout pouze jedenkrát za pololetí.

 

3.2. ZPŮSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

Možnosti úhrady kurzovného

V hotovosti

Převodem na účet -  264587781/0300, VS: 8888, do poznámky uveďte jméno dítěte, den a čas kurzu

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz

Infinit Kartou

Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

 

3.3. STORNO PODMÍNKY

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

  1. Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

  1. Zrušení s tím, že se uhrazená záloha nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že klientem uhrazená záloha se nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

  1. v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení nevratné zálohy. Záloha pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších „drobných“ činností a fixních nákladů).
  2. Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o nevratnou zálohu bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů.

 

3.4. NÁHRADA ZA ZMEŠKANÉ LEKCE KURZU

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

  1. rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení nevratné zálohy anebo
  2. vystavit Klubovou Infinit kartu (IK) s kreditem ve výši zmeškaných hodin, po odečtení nevratné zálohy či
  3. přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce převést na Klubovou IK, po odečtení nevratné zálohy, nikoliv navrátit peníze hotově či na bankovní účet. (Klubovou IK lze využít na služby, které nabízí společnost Infinit s.r.o. ve všech svých pobočkách).

Volba způsobu kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci je na rodiči.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@plavani-zabicka.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), není možné kurzovné kompenzovat žádným způsobem.

Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o nevratnou zálohu a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

 

3.5. ABSENCE KURZU

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek na str.3. Kurzovné se však nevrací.

 

3.6. DALŠÍ USTANOVENÍ

Účastníci kurzů jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád plaveckého bazénu, kde probíhají kurzy, který je umístěný v prostorách vodního světa. Provozně-bezpečnostní řád Plavecké školy Žabička je také dostupný on-line na webu plavecké školy www.plavani-zabicka.cz v sekci „Omluvy a náhrady“ – Provozní řád ( https://zabicka.auksys.com/master/index.php?id=1 ).

 

Osoba, která doprovází dítě na kurz (a není taktéž účastníkem kurzu), může být pouze „na suchu“. Z kapacitních důvodů není možné, aby se lekce účastnila ve vodě, ani nemá přístup do páry. Doprovod může přijít zdarma, potřebuje s sebou čisté sportovní oblečení na převlečení k bazénu (např. šortky a tričko, gumové pantofle, v prostorech je až 30°C). Doprovod si ve sprchách omyje nohy, zvláště pokud nemá pantofle. Nemá-li doprovod čisté věci na převlečení, nebude do prostoru vodního spa vpuštěn.

 

3.7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a plaveckou školou ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3. 2019.

 

Nahoru